Pedagogik

Vårt pedagogiska förhållningssätt

Småfötterna pedagogiska förhållningssätt grundar sig i en stark tilltro på barnets egna förmåga varav montessoripedagogiken är en naturlig grundsten med tanke om det kompetenta barnet. Vi är övertygade om att alla barn föds intelligenta och med en inre drivkraft att utforska världen. Barn är vetgiriga och nyfikna på att få upptäcka sin omvärld och lära såväl själva som tillsammans med andra.

Aktiviteter som skapar trygghet och utvecklar barnets självkänsla och självförtroende är en del i vårt vardagliga arbete. Tillsammans med barnen går vi trygghetsvandringar i miljön och genom samtal och sagor lyfter vi vår demokratiska värdegrund och våras alla rättigheter. Vi ger barnen tid och utrymme att få öva och träna sig på olika saker de möter i sin vardag så som att klä på- och av sig ytterkläderna utvecklar barnets självförtroende.

Hos oss bygger vi upp vår verksamhet utifrån barnen, det är deras intresse och utvecklingsstadium som är vår utgångspunkt när vi planerar vår undervisning samt bygger upp lärmiljöer. Genom en stimulerande och tillgänglig lärmiljö skapar vi förutsättningar och friheten för barnen att själva välja sin aktivitet, något som Maria Montessori upptäckte i sitt arbete som motiverande för barnen i sitt lärande.

I vårt arbete använder vi oss av projekterande arbetssätt där vi tillsammans med barnen skapar utforskande lärandeprocesser. Precis som Förskollärarna och barnskötarna undersöker barnen intresse och behov för uppbyggnaden av lärmiljöerna så observerar, samtalar och lyssnar de in barnens visade nyfikenhet och behov för vad de ska utforska tillsammans. Utifrån barnens intresse och behov utmanar pedagogerna barnens lärande vidare i projektet där fokus och tempo i arbetet bestäms utifrån barnen. Pedagogerna finns vid barnens sida och ger dem förutsättningar att få bli sitt bästa jag.

Läroplanen för förskolan genomsyrar hela vår verksamhet och arbete, den fungerar som vår kompass i vårt arbete att förbereda barnen för nästa steg i livet, att möta den framtid som väntar.